Osaliselt veebis! Personalitöötaja baaskoolitus

Töökeel: 
Eesti
1512.00
https://www.reiting.ee/personalitoo/personalitootaja-baaskoolitus/?tid=4.1-4/340-23

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on õppijad, kelle olemasolevad või tulevased tööülesanded sisaldavad personalitööd (nt tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastmejuhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad)

Kursuse sisu

Personalitöö moodulis läbitakse järgmised teemad (40 tundi auditoorset õpet):

personalitöö eetika;

kutsetasemed ja kutset andva organisatsiooni tutvustus;

organisatsioon kui tervik, tööjõu tähtsus organisatsioonis;

personalitöö funktsioonid ja rollid;

tööjõuturg;

värbamisallikad, värbamine ja värbamistegevused;

töötajate tasustamine;

uue töötaja sisseelamisprogramm;

ettevõtte sisekliima, tagasisidestamine, arenguvestlused, koostöövestlused (juhi ja töötaja vestlused);

personali hindamine;

personalidokumentide koostamine, haldamine ja arhiveerimine;

personaliuuringud;

töötajate vähendamise põhimõtted;

ettevõtte kohustused tööohutuse tagamisel ja personalitöötaja roll nende täitmisel.

Tööõiguse moodulis läbitakse järgmised teemad (12 tundi auditoorset õpet):

töötajate värbamine ja selleks võimalikud meetodid;

tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused;

töölepingu tingimused;

tööaeg, puhkeaeg ja puhkus;

töötasu arvestus;

töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord);

töötaja ja tööandja vastutus;

isikuandmete konfidentsiaalsuse nõuded.

Personaliarvestuse dokumentatsiooni moodulis läbitakse järgmised teemad (10 tundi auditoorset õpet ja 4 tundi praktikat õppekeskkonnas):

tööalase dokumentatsiooni vormistamise vajadus;

erinevate personalidokumentide ettevalmistamine ja koostamine;

töösuhte vormistamine, muutmine ja lõpetamine (erinevate lepinguliikide vormistamine, muutmine);

töökorralduslikud juhendid ja dokumendid;

puhkuste korraldus ja seadusest tulenevad nõuded (ajakavad, erisused jne.);

töökeskkonna ja töötervishoiualane dokumentatsioon.

Tööalase korrektse eesti keele moodulis läbitakse järgmised teemad (7 tundi auditoorset õpet, 8 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 3 tundi iseseisvat tööd):

kirjakeele normide muudatused ja täpsustused;

perekonnanimede käänamine;

suure algustähe ja jutumärkide õigekiri (asutuste, ettevõtete, ühingute jne. nimed/nimetused, kaubanimetused, kohanimi täiendina jm);

arvsõnade käänamine ning numbrite õigekirjutus;

lühendite ja muude tingmärkide õigekirjutus;

kokku- ja lahkukirjutamise põhireeglid;

sõnastus- ja lausestusvigade vältimine;

kirjavahemärgistus;

loetelude vormistamine;

sarnassõnad;

uued sõnad eesti keeles;

veaohtlikud sõnad;

keelenõu ja –abi saamise võimalused.

Täpsema sisukirjeldusega saad tutvuda õppekavas.

Muu info

Personalitöö moodulis saab valida, kas tulla klassiruumi või osaleda veebi teel!

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause.

Edukale lõpetajale tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting OÜ
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 53404279