Osaliselt veebis! Töösuhete õigushaldus personalitöös

Töökeel: 
Eesti
1083.36
https://www.reiting.ee/ettevotlus-juhtimine-juriidika/toosuhete-oigushaldus-personalitoos/?tid=4.1-4/137-24

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on õppijad, kelle olemasolevad või tulevased tööülesanded sisaldavad personalitööd (nt tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastmejuhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad). Koolitus sobib kõigile, kes tegelevad personali juhtimisega või soovivad saada teadmisi personalitööga seotud õigusaktidest.

Kursuse sisu

Personalitöö funktsioonid ja rollid -3 auditoorset tundi

personalitöö eetika;

juhtide ootused personalitööle;

personalitöö trendid;

kutseeksamist

Tööjõuturg - 4 auditoorset tundi

tööjõu planeerimine;

mõõdikud;

voolavus;

haiguspuudumised;

töö analüüs

Värbamine ja värbamistegevused - 6 auditoorset tundi

isikuandmete kaitse jm õiguslik regulatsioon;

värbamisvajadus ja -kanalite valik;

värbamismeetodid;

e-värbamine;

bränd värbamistegevuses;

intervjueerimine;

testimine;

muud hindamismeetodid;

õppvaliku tegemine;

uue töötaja sisseelamise toetamine

Tasustamine - 6 auditoorset tundi

tasustamise õiguslik regulatsioon;

töötasu arvestus;

tulemustasustamine;

arenguvestluste läbiviimine;

tagasisidestamine

Koolitus ja arendamine - 4 auditoorset tundi

õiguslik regulatsioon;

70:20:10 meetod;

koolitusmeetodid (sh tööga integreeritud);

koolitusprotsess;

koolitusplaan;

koolitustegevuse hindamine ja järeltegevused

Õiguslikult korrektsete personalidokumentide koostamine ja haldamine - 4 auditoorset tundi

isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsus personalitöös;

ametijuhendi õiguslik roll töösuhetes

Töötajate ja juhtide nõustamine töösuhete ja tööõiguse valdkonnas. Kuidas ennetada ja lahendada töövaidlusi - 6 auditoorset tundi

teemakohane kohtupraktika, praktiliste ülesannete lahendamine 

 

Ettevõtte kohustused töötervishoiu ja –ohutuse tagamisel ja personalitöötaja roll selles - 5 auditoorset tundi 

Töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine - 12 auditoorset tundi

töötamisega seotud lepingud ja nendega seotud seadusandlus;

töölepingu tingimused: kohustuslikud ja valikuvabad

töötaja ja tööandja vastutus;

tähtajaline tööleping;

saladuse hoidmine ja konkurentsipiirang;

töölepingu muutmine;

töölepingu lõpetamine;

töölepingu lõpetamine katseajal;

töölepingu ülesütlemine töötaja poolt; 

töölepingu ülesütlemine töötajast tulenevalt;

probleemne töötaja: tööülesannete täitmine, rikkumised, hoiatuse vormistamine, töölepingu lõpetamine;

kahju hüvitamine töötaja poolt;

koondamine: ettevalmistamine, õiguslikud nõuded, piirangud, koondamisteatise koostamine, koondamisteatise tutvustamine töötajale;

töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel;

kuidas vältida töövaidlusi;

kui töövaidlus siiski tekib - kuidas lahendada;

kompromissileping

Tööaja arvestus -8 auditoorset tundi

tööandja kohustused tööaja korraldamisel ja vastutus kohustuste rikkumisel;

töökoormuse erinevad võimalused: täistööaeg, lühendatud tööaeg;

puhkeaeg, tööpäevasisene puhkeaeg ja puhkepausid;

igapäevane (vahetustevaheline) puhkeaeg ja iganädalane puhkeaeg;

tööaeg ja kaugtöö;

osaline tööaeg;

ületunnitöö;

öötöö;

töö riigipühal ja tööaja lühendamine;

summeeritud tööaeg, mitmekuuline summeeritud tööaeg;

puhkuste haldus

Kokkuvõte, lõputest - 3 auditoorset tundi • kokkuvõte • lõputest ja tagasiside

Muu info

Koolitus koosneb 10-st õppepäevast, millest seitsmel saab osaleja mugavalt valida kas tuleb klassiruumi või osaleb veebi teel.

Kolm õppepäeva (tööõiguse praktiline osa) toimuvad ainult auditoorsena.

Kui soovid oma tulevikku näha personalivaldkonnas, siis kasuta juhust -  soodushind 888 eur + km ( tavahind 1000 eur + km)!

Koolituse hind sisaldab kohvipause ja elektroonilisi materjale.

Edukale lõpetajale väljastatakse digitunnistus.

Korraldaja
Reiting OÜ
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 53404279