8-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe interneti teel

Registreerumine siin: info@kohustuslikkoolitus.ee

Info: 6700 194 või 5912 9102

Hind: 144 €/ inimene

 

Õppekava: töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe ja täiendõpe INTERNETI TEEL töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele

Sihtgrupp: töökeskkonna volinik, töökeskkonnanõukogu liige, töökeskkonnaspetsialist, tööandja

Maht: ​täiendõpe 8 AK H 

Meetod: Osalejal töötleb läbi õppematerjali, mis koosneb 18-st alapeatükist. Täiendõppe õppija selekteerib ise, millised on peatükid, mida tal tuleb meelde tuletada ja juurde õppida. Õppekava on üles ehitatud 8 AK H kava alusel, kuid osaleja saab vajaduse korral õppimise pooleli jätta ning jätkata endale sobival ajal. Iga peatüki järel on võimalus sooritada eksam koheselt või õppijale sobival ajal. Garantii mõttes on täiendõppijal kohustus läbida eksam kogu õppekava ulatuses. Kui kõik 18 peatükki on läbi töötatud ja eksamid sooritatud, saadetakse osalejale sertifikaat e-posti ja tavaposti teel (kahepoolne, originaalallkirjaga). Koolituskeskkond Greenclean garanteerib, et koolituse läbija saab (paralleelselt) kontrollida ettevõttes olemasolevat riskianalüüsi või töötada välja uus. 

Teemad :

Töötervishoiust ja tööohutusest üldiselt

-           Mõisted.

-           Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riiklikul tasandil ja ettevõtte tasandil, sh vajalik dokumentatsioon.

-           Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused.

-           Oluliste õigusaktide tutvustus.

-           Oluliste infoallikate tutvustus.

2. Tööõnnetus ja kutsehaigused

-           Statistika.

-           Tööõnnetusest ja kutsehaigusest teatamine, uurimine ja dokumenteerimine.

·      Ohutegurid töökeskkonnas

-           Füüsikalised ohutegurid.

-           Bioloogilised ohutegurid.

-           Keemilised ohutegurid.

-           Füsioloogilised ohutegurid.

-           Psühholoogilised ohutegurid.

-           Isikukaitsevahendid.

3. Riskianalüüs, tegevuskava ja sisekontroll

-           Riskianalüüsi koostamine.

-           Tegevuskava koostamine.

-           Sisekontrolli vajadus ja läbiviimine.

4. Töötajate tervisekontroll

-           Tervisekontrolli suunamine, läbiviimine ja dokumenteerimine.

Korraldaja
GREENCLEAN OÜ
info@greenclean.ee, kontakttelefon: +37258501235