C1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Töökeel: 
Eesti
Vene
2412.00

Saavutada eesti keele tase C1

Sihtgrupp

Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab B2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppijate keeleoskustase selgitatakse eelnevalt välja kirjaliku testiga.

Kursuse sisu

Teemavaldkonnad ei ole C1 koolituses piiratud, väga kitsaid erialaseid teemasid käsitletakse õppijate soovil.

Suhtluskeel:

Inimene ja ühiskond

Keskkond ja tehnoloogia

Töö ja haridus

Kultuur ja looming

Keeleteadmised:

Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses

Sünonüümid ja antonüümid

Sõnade tuletamine

Kujundlikud väljendid

Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine

Tegusõnadest tuletatud sõnad

Sihilised tegusõnad

Rektsioon

Ma- ja da-infinitiivi vorm

Umbisikuline tegumood

Arvsõna: põhi- ja järgarvsõna käänamine

Omadussõna: käänamine, võrdlusastmed

Taga- ja eessõnad

Sidesõnad

Kohakaassõnade paljusus

Ma-tegevusnime vormid

Umbisikuline tegumood

Kesksõnad

Aeg (olevik-tulevik, liht-, täis- ja enneminevik)

Kõneviisid (kindel, käskiv, kaudne).

Praktilise tegevuse lühikirjeldus:

Rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete lahendamine

Õppijad diskuteerivad päevakajalistel teemadel ning avaldavad ja põhjendavad oma arvamust

Arvamusavalduste koostamine; isiklike kogemuste väljendamine suulises ja kirjalikus vormis; praktiliste harjutuste sooritamine; esseede kirjutamine; suuliste ja kirjalike ülevaadete tegemine erialastest tekstidest.

Õppemeetodid:

loeng, seminar, juhitud diskussioon, rollimäng, intervjuu, rühmatöö, paaristöö, testid, kirjalikud ja suulised ülesanded, ettekanded, iseseisev töö.

Põhjalikuma sisututvustuse koos täpsustustega leiad koolituse õppekavast!

Kursuse läbinu

Kuuldu mõistmine - Mõistab pikka ja keerukat suulist teksti, tabades ka varjatud tähendust.

Loetu mõistmine - Mõistab üksikasjalikult pikki ja keerukaid tekste olenemata sellest, kas need kuuluvad tema huvivaldkonda või mitte.

Üldine rääkimisoskus - Oskab väljenduda ladusalt ja loomulikult; valdab rikkalikku sõnavara ja oskab sõnavaralünkadest üle saada kaudse väljenduse abil.

Üldine kirjutamisoskus - Oskab erinevatel teemadel kirjutada selgeid, hea ülesehitusega tekste.

Muu info

Koolitus toimub päevasel ajal, kolm korda nädalas: esmaspäeval, kolmapäeval ja neljapäeval.

 

LISAINFO JA REGISTREERIMINE

Korraldaja
OÜ Reiting PR
kerttu.kirspuu@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982