Klienditeenindus ja müügiprotsessi toetamine (vene keeles)

Töökeel: 
Vene
288.00
https://www.reiting.ee/klienditeenindus-ja-muugiprotsessi-toetamine-vene-keeles-41-4_258-19

Tegemist on tempoka koolitusega, kus praktiliste harjutuste abil tuletatakse meelde kõik klienditeeninduse põhitõed.

Erinevate suhtlustehnikate omandamine aitab olla oma igapäevatöös veelgi edukam.

Это интенсивный курс, где при помоши практических упражнений усваиваются основы обслуживания клиентов.

Владение различными техниками общения помогает быть еще более успешными в своей ежедневной работе!

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud kõik klienditeenindusega kokku puutuvad huvilised (sekretärid, müüjad, ettekandjad, tellerid jne).

Пришлашаем на курс всех, чья работа связана с обслуживанием клиентов - секретарей, продавцов, офоциантов, теллеров и т.д.

 

Kursuse sisu

Teenindaja rollid: põhiroll ja kõrvalrollid. Kliendi tüpoloogia. Kliendi ootused. Roll kui abistaja. Rollikonfliktid.

Kliendiga kontakti loomine, hoidmine ja lõpetamine. Esitusstiili valik. Kliendi soovide ja vajaduste kindlaks määramine.

Mittesõnalise käitumise märkamine ja arvestamine (pilkkontakt, distants, žestid, poos jt).

Kehtestav käitumine. Selge eneseväljendus. Aktiivne kuulamine. Äraütlemine.

Toote demonstreerimine. Näitvahendite kasutamine. Presentatsiooni läbiviimine.

Toimetulek vastupanu, agressioonide ja manipuleerimisega. Konfliktide lahendamine.

Pikaaegse kliendisuhte hoidmine.

Роли обслуживающего клиентов: основная роль и побочные роли. Типология клиента. Ожидания клиента. Роль, как помощник. Ролевые конфликты.

Создание контакта с клиентом, его поддержание и завершение. Выбор стиля презентации. Определение желаний и потребностей клиента.

Невербальное общение (зрительный контакт, дистанция, жесты, поза и т.д.).

Аccepтивное поведение. Четкое самовыражение. Активное слушание. Отказ.

Демонстрация товара. Использование наглядных пособий. Проведение презентаций.

Как справляться с противодействием, агрессией и манипулированием. Разрешение конфликтов. 

Создание долгосрочных отношений с клиентами.

Kursuse läbinu

mõistab paremini kliendi ootusi;

hindab pikaaegset kliendisuhet;

saab hakkama keerulistes ja konfliktsetes olukordades;

tunneb ettevõtte müügistabiilsuse ja klientide rahulolu tähtsust

В результате обучения, вы будете

лучше понимать ожидания клиентов;

ценить долгосрочные отношения с клиентами;

справляться со сложными и конфликтными ситуациями;

осознавать важность стабильности продаж и удовлетворенности клиентов для предприятия.

Muu info

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Edukale lõpetajale tunnistus või tõend.

В стоимость курса входят учебные материалы и кофе-паузы. Успешно закончившим обучение выдается свидетельство об окончании.

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982