1

Koolitus "Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle"

Koolituse “Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle” sihtrühm on:

1. kohalikud omavalitsused ja teised riikliku järelevalve läbiviijad, kelle ülesandeks on ehitiste ja ehitamise ohutuse ja nõuetele vastavuse kontrollimine;

2. kinnisvaraarendajad;

3. kinnisasja omanikud jt.

Koolituse eesmärk

Ehitusseadustik määrab kindlaks, kes ja millistel juhtudel teevad ehitamise, ehitise ja ehitise kasutamise üle järelevalvet. Seda, kuidas täpsemalt järelevalvet läbi viiakse, ehitusseadustik ei reguleeri.

Sõltuvalt sellest, kas järelevalve toimub enne ehitus- või kasutusloa andmise käigus või ehitise kasutamisel, tuleb järgida erinevaid seadusi.

Uus ehitusseadustik on vähendanud juhte, mil ehitisele tuleb taotleda ehitus- ja kasutusluba. Seetõttu on kohalikul omavalitsusel eelduslikult rohkem võimalusi tõhusamaks järelevalveks.

Riiklik järelevalve on vajalik selleks, et tagada ehitamise ja ehitise vastavus kehtestatud nõuetele ja tagada seeläbi ohutum elukeskkond.

Koolitus annab

Koolitus annab riikliku järelevalve tegemiseks vajalikke teadmisi. Muu hulgas saab teada:

1. millal algatada järelevalvemenetlus ja millal mitte;

2. mida järelevalvemenetluses saab kontrollida;

3. kuidas õigesti ja tulemuslikult järelevalvemenetlust läbi viia;

4. millised võimalused on riikliku järelevalve läbiviijal rikkuja korrale kutsumiseks.

Koolituse info ja registreerumine: www.kinnisvarakool.ee/koolitused/riiklik-jarelevalve-ehitise-ja-ehitamise-ule/

Korraldaja
Kinnisvarakool OÜ
kool@kinnisvarakool.ee, kontakttelefon: 5256655