Personalitöö koos personaliarvestuse dokumentatsiooniga

Töökeel: 
Eesti
631.20
https://www.reiting.ee/personalitoo-koos-personaliarvestuse-dokumentatsiooniga-41-4_591-19

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5) ning vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks personalidokumentatsiooniga.

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastme juhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad – kõik, kel soov ja vajadus hakata tegelema personalitööga ning organisatsioonis töötavad inimesed, kelle tööülesanded on seotud  personaliarvestuse või personalidokumentide haldusega.

Kursuse sisu

Personalitöö eetika. Personalitöö areng. Personalitöö eesmärgid kaasajal. Kutsetasemed ja kutset andva organisatsiooni tutvustus. Kutseeksamid. Organisatsioon kui tervik , tööjõu tähtsus organisatsioonis. Personalitöö funktsioonid ja rollid. Töö analüüs, ametiprofiili ja ametijuhendi koostamine.

Tööjõuturg. Tööjõuturu näitajate kogumine ja analüüs. Tööjõuturul ettevõtte mainet kujundavad tegurid. Personalitöötaja roll ettevõtte maine kujundamisel. Värbamisallikad, värbamine ja värbamistegevused. Erinevate valiku meetoditega tutvumine ja oskus neid kombineerides õige valiku otsuseni jõudmine. Hindamistulemuste kokkuvõte ja tagasiside kandidaadile. Värbamise materjalide ja konkursside info haldamine.

Uue töötaja sisseelamisprogramm. Tööjõu planeerimine. Töötajate motiveerimine ja tasustamine.

Ettevõtte sisekliima, tagasisidestamine, arenguvestlused, koostöövestlused (juhi ja töötaja vestlused) Erinevate juhi ja töötaja vaheliste vestluste võimalused ning erinevate vestluste plussid ja miinused. Tegevusplaan töötaja töösoorituse parandamiseks ja ettevõtte eesmärkide saavutamise kaasamise parandamiseks.

Personali hindamine. Personali arendamise vajaduse väljaselgitamisel osalemine. Koolitusstrateegia. Koolitustegevus ettevõttes.

Personalidokumentide koostamine, haldamine ja arhiveerimine. Personaliarvestus. Personaliarvestuse andmebaasid. Isikuandmete kaitse personalitöös. Personali dokumentatsioon (töölepingud ja nende haldamine; käskkirjad ja korraldused; koolituslepingud jt töösuhtega seotud lepingud ja kokkulepped). Juhtide ootused personalitööle. Töötajate ja juhtide nõustamine personaliarvestuse ja töösuhte (sh tööõiguse) valdkonnas. Ametikohtade hindamine. Ametite klassifikaatorid ja nende kasutamine. Personali statistika.

Personaliuuringud.

Töötajate vähendamise põhimõtted. Personalitöötaja roll ja kohustused töötajate vähendamisel.

Ettevõtte kohustused tööohutuse tagamisel ja personalitöötaja roll nende täitmisel

Tööalase dokumentatsiooni vormistamise vajadus

Töökeskkonna ja töötervishoiualane dokumentatsioon

2019 a. jõustunud uuendutest personaliarvestuse valdkonnas

Kursuse läbinu

teab personalitöö ja personaliarvestuse korraldamise aluseid;

teab töötajate arendamise, motiveerimise ja tasustamise põhimõtteid;

teab personali värbamise ja valiku aluseid;

järgib isikuandmete konfidentsiaalsuse nõudeid;

koostab ja haldab personalidokumente töösuhte alustamiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks, vastavalt seadusele, organisatsioonisisestele dokumendivormidele ja töökorraldusele.

Muu info

Koolitus toimub kümnel õppepäeval.

Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause ning edukale lõpetajale tunnistust või tõendit.

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982