Personalitöö koos personaliarvestuse dokumentatsiooniga

Töökeel: 
Eesti
631.20
https://www.reiting.ee/personalitoo/personalitoo-koos-personaliarvestuse-dokumentatsiooniga/?tid=4.1-4/370-21

Koolitus koosneb kahest moodulist: personalitöö ja personaliarvestuse dokumentatsioon. Õppe eesmärgiks on anda personalitööks ja personalidokumentatsiooniks vajalikud teadmised

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on õppijad, kelle olemasolevad või tulevased tööülesanded sisaldavad personalitööd ja personaliarvestust või personalidokumentide haldust (nt tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastmejuhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad)

Kursuse sisu

Personalitöö moodulis läbitakse järgmised teemad (40 tundi auditoorset tööd):

personalitöö eetika;

kutsetasemed ja kutset andva organisatsiooni tutvustus;

organisatsioon kui tervik, tööjõu tähtsus organisatsioonis;

personalitöö funktsioonid ja rollid;

tööjõuturg;

värbamisallikad, värbamine ja värbamistegevused;

töötajate tasustamine;

uue töötaja sisseelamisprogramm;

ettevõtte sisekliima, tagasisidestamine, arenguvestlused, koostöövestlused (juhi ja töötaja vestlused);

personali hindamine;

personalidokumentide koostamine, haldamine ja arhiveerimine;

personaliuuringud;

töötajate vähendamise põhimõtted;

ettevõtte kohustused tööohutuse tagamisel ja personalitöötaja roll nende täitmisel.

Personaliarvestuse dokumentatsiooni moodulis läbitakse järgmised teemad (10 tundi auditoorset tööd ja 4 tundi praktikat õppekeskkonnas):

tööalase dokumentatsiooni vormistamise vajadus;

erinevate personalidokumentide ettevalmistamine ja koostamine;

töösuhte vormistamine, muutmine ja lõpetamine (erinevate lepinguliikide vormistamine, muutmine);

töökorralduslikud juhendid ja dokumendid;

puhkuste korraldus ja seadusest tulenevad nõuded (ajakavad, erisused jne.);

töökeskkonna ja töötervishoiualane dokumentatsioon.

Muu info

Koolitus toimub seitsmel õppepäeval

Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause ning edukale lõpetajale tunnistust või tõendit.

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982