Personalitöö koos tööaja ja töösuhete õigushaldusega

Töökeel: 
Eesti
999.60
https://www.reiting.ee/ettevotlus-juhtimine-juriidika/personalitoo-koos-tooaja-ja-toosuhete-oigushaldusega/?tid=4.1-4/339-23

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on õppijad, kelle olemasolevad või tulevased tööülesanded sisaldavad personalitööd ja tööõigust (nt tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastmejuhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad).

Kursuse sisu

Personalitöö mooduli jooksul käsitletavad teemad (40 akadeemilist tundi):

personalitöö eetika. Personalitöö eesmärgid kaasajal. Personalitöötaja roll ettevõtte maine kujundamisel;

kutsetasemed ja kutset andva organisatsiooni tutvustus. Kutseeksamid;

organisatsioon kui tervik, tööjõu tähtsus organisatsioonis;

• personalitöö funktsioonid ja rollid. Töö analüüs, ametiprofiili ja ametijuhendi koostamine;

tööjõuturg. Tööjõuturu näitajate kogumine ja analüüs. Tööjõuturul ettevõtte mainet kujundavad tegurid;

värbamisallikad, värbamine ja värbamistegevused. Erinevate valiku meetoditega tutvumine ja oskus neid kombineerides õige valiku otsuseni jõudmine. Hindamistulemuste kokkuvõte ja tagasiside kandidaadile. Värbamise materjalide ja konkursside info haldamine;

töötajate tasustamine. Tasustamisele õigusaktidega sätestatud nõuded;

uue töötaja sisseelamisprogramm. Tööjõu planeerimine. Töötajate motiveerimine ja tasustamine;

ettevõtte sisekliima, tagasisidestamine, arenguvestlused, koostöövestlused (juhi ja töötaja vestlused). Erinevate juhi ja töötaja vaheliste vestluste võimalused ning erinevate vestluste plussid ja miinused. Tegevusplaan töötaja töösoorituse parandamiseks ja ettevõtte eesmärkide saavutamise kaasamise parandamiseks;

personali hindamine. Personali arendamise vajaduse väljaselgitamisel osalemine. Koolitusstrateegia. Koolitustegevus ettevõttes;

personalidokumentide koostamine, haldamine ja arhiveerimine. Personaliarvestus. Personaliarvestuse andmebaasid. Isikuandmete kaitse personalitöös. Personali dokumentatsioon (töölepingud ja nende haldamine; käskkirjad ja korraldused; koolituslepingud jt töösuhtega seotud lepingud ja kokkulepped). Juhtide ootused personalitööle. Töötajate ja juhtide nõustamine personaliarvestuse ja töösuhte (sh tööõiguse) valdkonnas. Ametikohtade hindamine. Ametite klassifikaatorid ja nende kasutamine. Personali statistika;

personaliuuringud;

töötajate vähendamise põhimõtted. Personalitöötaja roll ja kohustused töötajate vähendamisel;

ettevõtte kohustused tööohutuse tagamisel ja personalitöötaja roll nende täitmisel.

Tööaja ja töösuhete õigushalduse mooduli jooksul käsitletavad teemad (18 akadeemilist tundi):

töötajate värbamine ja selleks võimalikud meetodid;

tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused;

töölepingu tingimused;

tööaeg, puhkeaeg ja puhkus;

töötasu arvestus;

töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord);

töötaja ja tööandja vastutus;

isikuandmete konfidentsiaalsuse nõuded.

koormuse erinevad võimalused: täistööaeg, lühendatud tööaeg, osaline (sh muutuvtunni) tööaeg;

tööaega mõjutavad seadusest tulenevad erisused: ületunnitöö, öötöö, töö riigipühal ja tööaja lühendamine;

tööaja korraldamine: fookuses tööaja summeerimine (miks vaja, kuidas teostada, arvestusperiood) ja töö korraldamine viiepäevase töönädalaga, tööajast oma asjade ajamise probleemid;

tööaeg ja kaugtööleping;

puhkeaeg – mõiste, regulaarse puhkeaja korraldamise kohustus;

tööpäevasisene puhkeaeg, sh. lõuna, puhkepausid;

tööpäevade vaheline (igapäevane) ja töönädalate-vaheline puhkeaeg;

tööaja arvestus ja tööandja kohustused tööaja korraldamisel ja vastutus kohustuste rikkumisel;

töötaja vastutus tööaja mittejärgimisel.

Muu info

Head, elulised ja praktilised näited ning situatsioonülesanded. 

Personalitöö moodulis saab mugavalt valida kas tulla klassiruumi või osaleda veebi teel.

Korraldaja
Reiting OÜ
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 53404279