Raamatupidamine edasijõudnutele koos personalitöö õppega

Töökeel: 
Eesti
1496.40
https://www.reiting.ee/raamatupidamine-edasijoudnutele-koos-personalitoo-oppega-41-4_567-19

Kas oled omandanud raamatupidamislikud algteadmised ja soovid neid täiendada? Samuti huvitab Sind ka personalitöö? Kui jah, siis oled oodatud meie koolitustele "Raamatupidamine edasijõudnutele koos personalitöö õppega".

Kursuse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, ja Personalispetsialist, tase 5, kompetentside täiendamine.

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud inimestele, kellel on olemas raamatupidamise algteadmised, kuid soovivad neid täiendada ning lisaks vajavad personalitöö teadmisi

Kursuse sisu

Raamatupidamiskursuse teemad (10 õppepäeva):

Raamatupidamise sisseseadmine ja finantsarvestuse korraldamine - raamatupidamise  sise-eeskiri;

kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;

majandustehingute kirjendamine, dokumendinõuded,  arvestuspõhimõtted;

raamatupidamist reguleerivad seadused;

varude ja varade arvestus, bioloogiliste varade arvestus;

põhivarade arvestuse pidamine, amortiseerimise arvestus; import, eksport tehingud;

laenud ja kohustused – lühiajalised ja pikaajalised kohustused;

maksundus - käibemaks (sh pöördmaksustamine), palgaga seotud maksud, erisoodustus, ettevõttega mitteseotud kulud, maksuriskide teke, maksude deklareerimine;

töötajatega seotud arvestused – töötasu, sh keskmise töötasu arvestuse erinevad arvestuspõhimõtted (nt haigushüvitis, koondamishüvitis, õppepuhkus, puhkusetasu jm);

töölähetus;

sõiduauto kasutamise kord; tulude ja kulude arvestamine; aruandlus - bilansi ja kasumiaruande koostamine (skeem 1 ja 2);

rahavoogude aruanne  omakapitali arvestus; majandusaasta aruanne, auditeerimine;

ülevaade raamatupidamisprogrammidest;

FIE raamatupidamine;

juhtimisarvestus - juhtimisarvestuse terminoloogia, kuluarvestussüsteemid ja –meetodid;

kululiigid, kulukohad, kulukandjad, finantsplaneerimine, finantsaruannete analüüs

Personalitöö teemad (6 õppepäeva):

kaasaegsed suundumused personalijuhtimises. Personalijuhtimise olemus ja eesmärgid, selle erinevad funktsioonid ja rollid organisatsioonis;

töö organiseerimine. Ametiprofiilid ja ametijuhendid, nende koostamine;personali planeerimine;

värbamine ja valik;

uute töötajate liitmine organisatsiooni;

personaliarvestus ja dokumentatsioon;

töötajate koolitus- ja arendustegevus;

töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtted;

töökorraldus ja töökeskkond.

Kursuse läbinu

Raamatupidamise mooduli tulemusel õppija:

korraldab ettevõtte raamatupidamise lähtudes juhatuse otsustest ja kehtivatest õigusaktidest;

arvestab käibemaksu;

arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasu ning tunneb vastavat maksuarvestust;

koostab ja esitab deklaratsioonid ja raamatupidamisaruanded lähtuvalt õigusaktidest;

majandustegevuse analüüsimisel kasutab finantsaruannete analüüsi põhimeetodeid;

kasutab kuluarvestuse meetodeid, lähtudes ettevõtte eripärast.

Personalitöö mooduli tulemusena õppija:

teab personalitöö korraldamise aluseid;

teab töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtteid;

teab personali värbamise ja valiku aluseid;

teab töötajate arendamise ja hindamise põhimõtteid

Muu info

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause ning vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.

Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982