Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga

Töökeel: 
Eesti
1688.40

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Kursuse sisu

Raamatupidamiskursuse teemad (20 õppepäeva):

Raamatupidamise sisseseadmine ja finantsarvestuse korraldamine - raamatupidamise sise-eeskiri;

kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;

majandustehingute kirjendamine, dokumendinõuded, arvestuspõhimõtted;

raamatupidamist reguleerivad seadused;

varude ja varade arvestus, bioloogiliste varade arvestus;

põhivarade arvestuse pidamine, amortiseerimise arverstus;import, eksport tehingud;

laenud ja kohustused – lühiajalised ja pikaajalised kohustused;

Tööseaduandlus - töötajate värbamine ja selleks võimalikud meetodid,tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused;

töölepingu tingimused,tööaeg, puhkeaeg ja puhkus,töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord), töötaja ja tööandja vastutus;

maksundus - käibemaks (sh pöördmaksustamine), palgaga seotud maksud, erisoodustus, ettevõttega mitteseotud kulud, maksuriskide teke, maksude deklareerimine;

töötajatega seotud arvestused – töötasu, sh keskmise töötasu arvestuse erinevad arvestuspõhimõtted (nt haigushüvitis, koondamishüvitis, õppepuhkus, puhkusetasu jm);

töölähetus;

sõiduauto kasutamise kord;tulude ja kulude arvestamine;aruandlus - bilansi ja kasumiaruande koostamine (skeem 1 ja 2);

rahavoogude aruanne omakapitali arvestus; majandusaasta aruanne, auditeerimine;

ülevaade raamatupidamisprogrammidest;

FIE raamatupidamine;

juhtimisarvestus - juhtimisarvestuse terminoloogia, kuluarvestussüsteemid ja –meetodid;

kululiigid, kulukohad, kulukandjad, finantsplaneerimine, finantsaruannete analüüs

Raamatupidamise juhendatud praktika teemad (10 õppepäeva)

raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;

raamatupidamisdokumentide töötlemine (nõuetele vastavuse kontrollimine, sisestamine raamatupidamisprogrammi);

tööjõu kulude arvestamine ja deklaratsioonide vormistamine;

INF aruanded;

igakuiste raamatupidamise aruannete koostamine;

majandusaasta aruande ja selle lisade koostamine.

Kursuse läbinu

korraldab ettevõtte raamatupidamise lähtudes juhatuse otsustest ja kehtivatest õigusaktidest ;

arvestab käibemaksu;

arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasu ning tunneb vastavat maksuarvestust;

koostab ja esitab deklaratsioonid ja raamatupidamisaruanded lähtuvalt õigusaktidest;

majandustegevuse analüüsimisel kasutab finantsaruannete analüüsi põhimeetodeid;

kasutab kuluarvestuse meetodeid, lähtudes ettevõtte eripärast.

Muu info

Koolitus toimub enamasti 2-3 korda nädalas.

 

LISAINFO JA REGISTREERIMINE

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
kerttu.kirspuu@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982