Raamatupidamiskursus koos personalitöö õppega

Töökeel: 
Eesti
1632.00
https://www.reiting.ee/raamatupidamiskursus-koos-personalitoo-oppega-41-4_566-19

Tihtilugu korraldab nii raamatupidamist kui personalitööd ettevõttes vaid üks inimene. Kui soovid omandada antud valdkondade teadmisi, oled oodatud koolitusele "Raamatupidamiskursus koos personalitöö õppega".

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B 2.1 ja B 2.2, B 2.3 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele. Koolituse lõppedes on võimalik minna taotlema kutsetunnistusi Raamatupidaja, tase 5 ning Personalispetsialist, tase 5.

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud huvilistele, kes soovivad täiendada oma teadmisi raamatupidamise ja personalitöö valdkonnast– raamatupidajad, sekretärid, juhiabid, juhid, personalitöötajad. Eelnev kogemus personalitööst või raamatupidamistööst ei ole vajalik.

Kursuse sisu

Raamatupidamiskursuse teemad:

Raamatupidamise sisseseadmine ja finantsarvestuse korraldamine - raamatupidamise  sise-eeskiri; 

kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;

majandustehingute kirjendamine, dokumendinõuded,  arvestuspõhimõtted;

raamatupidamist reguleerivad seadused;

varude ja varade arvestus, bioloogiliste varade arvestus;

põhivarade arvestuse pidamine, amortiseerimise arverstus;import, eksport tehingud;

laenud ja kohustused – lühiajalised ja pikaajalised kohustused;

Tööseaduandlus - töötajate värbamine ja selleks võimalikud meetodid,tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused;

töölepingu tingimused,tööaeg, puhkeaeg ja puhkus,töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord), töötaja ja tööandja vastutus;

maksundus - käibemaks (sh pöördmaksustamine), palgaga seotud maksud, erisoodustus, ettevõttega mitteseotud kulud, maksuriskide teke, maksude deklareerimine;

töötajatega seotud arvestused – töötasu, sh keskmise töötasu arvestuse erinevad arvestuspõhimõtted (nt haigushüvitis, koondamishüvitis, õppepuhkus, puhkusetasu jm); 

töölähetus; 

sõiduauto kasutamise kord;tulude ja kulude arvestamine;aruandlus - bilansi ja kasumiaruande koostamine (skeem 1 ja 2);

rahavoogude aruanne  omakapitali arvestus; majandusaasta aruanne, auditeerimine;

ülevaade raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva / Standard Books;

FIE raamatupidamine;

juhtimisarvestus - juhtimisarvestuse terminoloogia, kuluarvestussüsteemid ja –meetodid; 

kululiigid, kulukohad, kulukandjad, finantsplaneerimine, finantsaruannete analüüs.

Personalitöö sisu:

kaasaegsed suundumused personalijuhtimises. Personalijuhtimise olemus ja eesmärgid, selle erinevad funktsioonid ja rollid organisatsioonis;

töö organiseerimine. Ametiprofiilid ja ametijuhendid, nende koostamine;personali planeerimine;

värbamine ja valik;

uute töötajate liitmine organisatsiooni;

personaliarvestus ja dokumentatsioon;

töötajate koolitus- ja arendustegevus;

töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtted;

töökorraldus ja töökeskkond.

Kursuse läbinu

korraldab raamatupidamist järgides Raamatupidamisseaduses ja muudes õigusaktides sätestatut;

arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasud, maksud ja maksed ning koostab maksudeklaratsioonid ja raamatupidamisaruanded;

majandustegevuse analüüsimisel kasutab finantsaruannete analüüsi- ning kuluarvetuse meetodeid, lähtudes ettevõtte eripärast;

valdab personali planeerimise ja tööanalüüsi tarkusi ning tunneb vastavaid õigusakte;

valdab personali dokumentatsiooni ja teab motiveerimise põhimõtteid.

Muu info

Koolitus koosneb kahest moodulist:

1) Raamatupidamiskursus (20 päeva),

2) Personalitöö (8 päeva)

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause ning vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.

Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982