Raamatupidamiskursus koos tööõigusega

Töökeel: 
Eesti
1314

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Lisamoodul on tööõigus, mille käigus selgitatakse töõiguse õiguslikke aluseid.

Kursuse sisu

Raamatupidamiskursuse teemad (20 õppepäeva):

Raamatupidamise sisseseadmine ja finantsarvestuse korraldamine - raamatupidamise sise-eeskiri;

kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;

majandustehingute kirjendamine, dokumendinõuded, arvestuspõhimõtted;

raamatupidamist reguleerivad seadused;

varude ja varade arvestus, bioloogiliste varade arvestus;

põhivarade arvestuse pidamine, amortiseerimise arverstus;import, eksport tehingud;

laenud ja kohustused – lühiajalised ja pikaajalised kohustused;

Tööseaduandlus - töötajate värbamine ja selleks võimalikud meetodid,tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused;

töölepingu tingimused,tööaeg, puhkeaeg ja puhkus,töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord), töötaja ja tööandja vastutus;

maksundus - käibemaks (sh pöördmaksustamine), palgaga seotud maksud, erisoodustus, ettevõttega mitteseotud kulud, maksuriskide teke, maksude deklareerimine;

töötajatega seotud arvestused – töötasu, sh keskmise töötasu arvestuse erinevad arvestuspõhimõtted (nt haigushüvitis, koondamishüvitis, õppepuhkus, puhkusetasu jm);

töölähetus;

sõiduauto kasutamise kord;tulude ja kulude arvestamine;aruandlus - bilansi ja kasumiaruande koostamine (skeem 1 ja 2);

rahavoogude aruanne omakapitali arvestus; majandusaasta aruanne, auditeerimine;

ülevaade raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva / Standard Books;

FIE raamatupidamine;

juhtimisarvestus - juhtimisarvestuse terminoloogia, kuluarvestussüsteemid ja –meetodid;

kululiigid, kulukohad, kulukandjad, finantsplaneerimine, finantsaruannete analüüs.

Tööõiguse koolituse teemad (2 õppepäeva):

töötajate värbamine ja selleks võimalikud meetodid

tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused

töölepingu tingimused

tööaeg, puhkeaeg ja puhkus

töötasu arvestus

töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord)

töötaja ja tööandja vastutus.

Kursuse läbinu

tunneb erinevaid käibemaksu arvestamise põhimõtteid;

arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasu ning tunneb vastavat maksuarvestust;

arvestab maksud ja maksed ning koostab deklaratsioonid ja raamatupidamisaruanded lähtuvalt õigusaktidest;

majandustegevuse analüüsimisel kasutab finantsaruannete analüüsi põhimeetodeid;

kasutab kuluarvestuse meetodeid, lähtudes ettevõtte eripärast;

teab töötamise õiguslikke aluseid

Muu info

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause ning vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.

 

LISAINFO JA REGISTREERIMINE

Korraldaja
OÜ Reiting PR
kerttu.kirspuu@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982