Raamatupidamiskursus koos tööõigusega

Töökeel: 
Eesti
1314.00
https://www.reiting.ee/raamatupidamiskursus-koos-toooigusega-41-4_290-19

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5). Tööõiguse mooduli eesmärgiks on anda ülevaade tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest.

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega ning lisaks soovivad oma olemasolevaid teadmisi tööõigusest täiendada või neid teadmisi uuendada – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Kursuse sisu

Raamatupidamiskursuse teemad (20 õppepäeva):

Raamatupidamise sisseseadmine ja finantsarvestuse korraldamine - raamatupidamise sise-eeskiri; 

kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;

majandustehingute kirjendamine, dokumendinõuded,  arvestuspõhimõtted;

raamatupidamist reguleerivad seadused;

varude ja varade arvestus, bioloogiliste varade arvestus;

põhivarade arvestuse pidamine, amortiseerimise arvestus; import, eksport tehingud;

laenud ja kohustused – lühiajalised ja pikaajalised kohustused;

maksundus - käibemaks (sh pöördmaksustamine), palgaga seotud maksud, erisoodustus, ettevõttega mitteseotud kulud, maksuriskide teke, maksude deklareerimine;

töötajatega seotud arvestused – töötasu, sh keskmise töötasu arvestuse erinevad arvestuspõhimõtted (nt haigushüvitis, koondamishüvitis, õppepuhkus, puhkusetasu jm); 

töölähetus; 

sõiduauto kasutamise kord; tulude ja kulude arvestamine; aruandlus - bilansi ja kasumiaruande koostamine (skeem 1 ja 2);

rahavoogude aruanne  omakapitali arvestus; majandusaasta aruanne, auditeerimine;

ülevaade raamatupidamisprogrammidest 

FIE raamatupidamine;

juhtimisarvestus - juhtimisarvestuse terminoloogia, kuluarvestussüsteemid ja –meetodid; 

kululiigid, kulukohad, kulukandjad, finantsplaneerimine, finantsaruannete analüüs

Tööõiguse koolituse teemad (2 õppepäeva):

töötajate värbamine ja selleks võimalikud meetodid

tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused

töölepingu tingimused

tööaeg, puhkeaeg ja puhkus

töötasu arvestus

töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord)

töötaja ja tööandja vastutus

Kursuse läbinu

Raamatupidamise kursuse mooduli tulemusel õppija:

korraldab ettevõtte raamatupidamise lähtudes juhatuse otsustest ja kehtivatest õigusaktidest;

arvestab käibemaksu;

arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasu ning tunneb vastavat maksuarvestust;

koostab ja esitab deklaratsioonid ja raamatupidamisaruanded lähtuvalt õigusaktidest;

majandustegevuse analüüsimisel kasutab finantsaruannete analüüsi põhimeetodeid;

kasutab kuluarvestuse meetodeid, lähtudes ettevõtte eripärast.

Tööõiguse mooduli tulemusel õppija:

teab töötamise õiguslikke aluseid;

koostab töösuhete alustamise, jätkamise ja lõpetamise dokumente kooskõlas õigusaktidega;

järgib isikuandmete konfidentsiaalsuse nõudeid

Muu info

Koolitus toimub enamasti 2-3 korda nädalas.

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause ning vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.

Edukale lõpetajale tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982