Rootsi keel algajatele (A 1.1.)

Töökeel: 
Eesti
215 eurot
42 tundi

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised.

Õppetöö aluseks on õpik  “Mål 1”

Kursuse eesmärk

Kursusel arendatakse nii rääkimis,- kuulamis,- kirjutamis- kui lugemisoskust. Põhirõhk on rääkimisoskuste ning grammatiliste algteadmiste omandamisel.

Grammatika:

Isikulised asesõnad; sõnade järjekord lauses; nimisõna artikkel; nimisõna määratud vorm; tegusõna (olevik).

Sõnavara, suhtlemine:

Tervitusfraasid.

Endast ja omast perest jutustamine.

Huvialad.

Riigid ja keeled.

Lihtsamad ilmafraasid.

Nädalapäevad.

Kuud ja aastaajad.

Kell.

Riideesemed ja värvid.

Rootsi.

Oma kodust jutustamine.

Mööbliesemed.

 

Õppekava maht on 42 kontakttundi, millele lisandub iseseisv töö.


Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetaja saab aru lihtsamast rootsikeelsest tekstist tuttavatel teemadel ja oskab moodustada lihtsamaid lauseid.

Ta oskab tutvustada ennast ja oma peret ning rääkida pisut teemadel nagu ilm, minu nädal, minu huvilalad, riietus, eluase.

Õppekava nimetus – Rootsi keel algajatele A 1.1
Õppekavarühm – Keeleõpe

Korraldaja
Tallinna Rahvaülikool (Vene tn 6)
info@kultuur.ee, kontakttelefon: 644 1149