Sekretär-juhiabi ABC koos bürootöötaja arvutiõppega

Töökeel: 
Eesti
1188.00
https://www.reiting.ee/sekretar-juhiabi-abc-koos-burootootaja-arvutioppega-41-4_371-19

Kursuse tulemusena on õppijal bürootööks vajalikud teadmised.

Koolituse tulemusel mõistab õppija kasutada enamlevinud kontoritarkvara tekstide töötlemisel ja tabelarvutustel ning oskab kasutada kontoritöös vajalikke internetiteenuseid ja sotsiaalset tarkvara.

Sihtgrupp

Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri või assistendina ning soovivad täiendada/arendada oma arvutialaseid teadmisi.

Kursuse sisu

sissejuhatus büroo assistendi töösse;

ametieetika;

projektid organisatsioonis ja nende juhtimine;

e-kirja ja müügipakkumise koostamine dokumendihaldus;

raamatupidamise ja personalitöö algdokumentide põhinõuded;

arhiivihaldus;

organisatsiooni kultuur ja suhtekorraldus sekretäritöös;

klienditeenindus ja müügiprotsessi toetamine

avalik esinemine.

Töö Windowsi keskkonnas:

failisüsteem, ja - operatsioonid;

töö arvutivõrgus;

Tekstitöötlus programmiga MS Word:

teksti sisestamise ja vormindamise üldpõhimõtted;

teksti kujundamine (lehekülje häälestus, lõigud, tähemärgi kujundamine, üla- ja alaindeksid, täheregistri muutmine);

keele valimine ja õigekirja kontroll;

loetelu koostamine;

tabeli loomine, ridade või veergude lisamine ja kustutamine, lihtsamad kujundamise võtted;

dokumendipõhjade loomine, kasutamine;

dokumendi liigendamine, sisukorra-, alamärkuste ja viidete kasutamine. 

Tabelarvutus programmiga MS Excel:

töökeskkonna tutvustus;

töö lahtrite, ridade ja veergudega;

töövihiku lehed;

lahtrite omadused;

andmetüübid;

loendite kasutamine;

valemite ja funktsioonide kasutamine;

töö andmetega;

diagrammide koostamine;

tabeli ja diagrammi viimine tekstiredaktorisse;

tabeli väljatrükk 

 Esitlus programmiga MS PowerPoint:

esitluse loomine;

erinevad objektid slaidil;

slaidide vaatamine ja haldamine;

esitluse läbiviimine.

 Pilvelahendused ja –teenused kontoritöös

arukalt ja turvaliselt ülemaailmses arvutivõrgus;

ülevaade enamlevinud pilveteenustest;

pilvelahendus kontoritöös ja erinevad koostöövõimalused;

andmekorje;

enamlevinud online-suhtlusvahend.

Kursuse läbinu

teab organisatsioonikäitumise ja kommunikatsiooni põhialuseid;

juhindub töös dokumentide haldamise ja arhiveerimise põhimõtetest;

teab projektijuhtimise põhiprintsiipe;

oskab oma töö tõhustamiseks kasutada enamlevinud arvutiprogramme;

koostab müügipakkumise vastavalt sihtrühmale ja teab e-kirja kirjutamise põhireegleid;

arvestab oma töös klienditeeninduse põhimõtteid sise-, välis-, erivajaduste ja erineva kultuuritaustaga klientidega suhtlemisel.

Muu info

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipausi.

 

Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982