Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega

Töökeel: 
Eesti
2139.60
https://www.reiting.ee/sekretar-juhiabi-kursus-koos-raamatupidamise-algoppega-41-4_355-19

Asjatundlik abiline juhile ja kolleegidele!

Oma ametis hinnatud sekretär on kursis majanduse, ettevõtlus ja personalitöö alustega, tunneb etiketti, tööseadusandlust, valdab kaasaegset kirjakeelt, oskab korraldada koosolekuid, teab arhiivinduse ja dokumendihalduse põhitõdesid ning muidugi oskab kasutada vajalikke arvutiprogramme. Lisaks sekretärialastele teadmistele tulevad kasuks ka raamatupidamislikud algteadmised.

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis sätestatud maksu- ja finantsarvestuse kompetentsidele tööks vajalikud teadmised ja oskused.

Sihtgrupp

Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri, assistendi või juhiabina.

Oodatud on ka need huvilised, kes on varasemalt omandanud algteadmisi bürootööst, et oma teadmisi täiendada või omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest ning raamatupidamisest

Kursuse sisu

1)  Sekretär-juhiabi mooduli teemad:

ametieetika;

ettevõtluse alused;

etikett ja protokolli järgmine;

korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine;

bürootöötaja arvutiõpe;

dokumendihaldus arvutil;

raamatupidamise ja personalitöö algdokumentide põhinõuded;

ettevõtte arhiivihaldus;

pilvelahendused ja –teenused kontoritöös;

internetiturunduse põhialused;

sotsiaalmeedia kanalid ja nende haldamine. Suhtlemise etikett sotsiaalmeedias;

tööõigus;

klienditeenindus ja müügiprotsessi toetamine;

organisatsiooni kultuur ja suhtekorraldus, kommunikatsiooni alused;

suhtlemise ja koostöö oskused;

koosolekute korraldamine ja protokollimine;

meeskonnatöö ja koostöö juhiga;

projektijuhtimine;

avalik esinemine

2) Raamatupidamine algajatele mooduli teemad: 

kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;

majandustehingute kirjendamine kontode abil;

dokumendinõuded, grupeerimine, registritesse kandmine;

kassa- ja pangaoperatsioonide tegemine ja kajastamine;

müügiarvete koostamine ja tulude kajastamine registrites;

käibemaksu arvestus;

ostuarvete takseerimine, registreerimine;

põhivara arvestuse pidamine;

töötasu arvestuse algdokumendid. Tasude maksustamine ja väljamaksmine;

maksudeklaratsioonide täitmine ja parandamine;

kulude ja tulude arvestus;

bilansi ja kasumiaruande koostamine;

omakapitali arvestus ja omakapitali muutuste aruande koostamine;

Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid

Kursuse läbinu

Sekretäritöö õpiväljundid:

juhindub töös dokumentide haldamise ja arhiveerimise põhimõtetest;

teab projektijuhtimise meetodeid;

järgib protokolli ja etiketti;

arvestab oma töös klienditeeninduse põhimõtteid sise-, välis-, erivajaduste ja erineva kultuuritaustaga klientidega suhtlemisel;

oskab kasutada kaasaegseid sotsiaalse tarkvara rakendusi.

Raamatupidamise algõppe mooduli õpiväljundid:

korraldab ettevõtte raamatupidamise lähtudes juhatuse otsustest ja kehtivatest õigusaktidest;

arvestab käibemaksu;

arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasu ning tunneb vastavat maksuarvestust;

koostab ja esitab deklaratsioonid ja raamatupidamisaruanded lähtuvalt õigusaktidest.

Muu info

Kursus toimub 2-4 korda nädalas, täpsemad toimumispäevad on selgitamisel.

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause ning palju praktilisi näiteid.

Edukatele lõpetajatele tunnistus!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982