Solfedžo kursus

Solfedžo kursus on mõeldud muusikahuvilistele, sh koorilauljatele, kes soovivad aru saada noodikirjast.

Kursuse eesmärgiks on arendada osaleja noodilugemisoskust, muusikalist kuulmist ja nooditeksti analüüsi oskust. Kursuse läbinu on võimeline aru saama lihtsast nooditekstist, tunneb intervalle ja akorde ning oskab laulda (mängida) meloodiaid.

Kursusel läbitavad teemad:

noot-paus-vältus
takt ja taktimõõdud
rütmid
noodijoonestik-noodivõti-noodinimed
oktavid
diees-bemoll-bekaar
helistike süsteem – kvindiring
intervallid
akordid
tempo – dünaamika – artikulatsioon
 

Õpetaja Maire Pedak on lõpetanud Heino Elleri nimelise Muusikakooli muusikateooria eriala ning Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikapedagoogika ja koorijuhtimise eriala.

Kursuse maht 28 tundi, hind 84 eurot

Korraldaja
Tallinna Rahvaülikool
kontakttelefon: 56 901 707